Networking with Kalpesh Thakkar and Hemu Suvarna Sir at #BNI #LeadershipTraining