Attended #MoneyManifestation Workshop by Zenobia baa