Networking with Hemu Suvarna Sir, Shalin bhai, Shyam Sharma, Ashok Tyson Sir and Tarun Mishra at Surat Business Conclave 2019