Attended Zenobia Baa's #Manifestation workshop at Bandra #SSY